Kalkulácia a zameranie

Kalkulácia (cenová ponuka) je spracovaná na základe doručeného dopytu. Pokiaľ dopyt obsahuje všetky potrebné informácie, zákazník môže považovať predloženú cenovú ponuku za záväzné stanovisko firmy Svet kovu s.r.o a pokiaľ je cenová ponuka prijatá, tak na jej základe môže byť vystavená objednávka. K spracovaniu cenovej ponuky nie je zvyčajne potrebná obhliadka, dostatočné sú orientačné rozmerové údaje poskytnuté zadávateľm dopytu.

Obhliadka a predvýrobné presné zamerenie je súčasťou technicko výrobnej prípravy. Tu je potrebná na mieste obhliadky priama prítomnosť objednávateľa alebo ním poverenej osoby. Sú situácie, kedy nie je možné v čase obhliadky korektne zamerať všetky rozmerové údaje. V takom pripade tieto údaje záväzne doplní objednávateľ a tieto rozmerové údaje sú vo výrobnej dokumentácii uvedené v zátvorkách( plnú zodpovednosť za ich správnosť preberá objednávateľ)

Pokiaľ sa jedná o zameranie plotov, brán , zábradlí, mreži— vyznačené rozmerové údaje vo výrobnej dokumntácii sú uvádzané v milimetroch a vždy sa vzťahujú k rozmerom stavebných otvorov a nie k rozmerom výrobkov. Technologické prídavky a odpočty sú aplikované zhotoviteľom pedľa bezných štandardov.

Spracovanie cenovej ponuky a obhliadka spojená so zameraním je našim zákazníkom poskytovaná zdarma.